Speellijst Berit Companjen

19 december 2017 - Tasty Comedy @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Harry Glotzbach John Felay Tim Hartog Anuar
20 december 2017 - Tasty Comedy | MC Berit @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Berit Companjen Adam Fields John Fealey Bram van der Velde
21 december 2017 - Tasty Comedy | MC Berit @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Berit Companjen Adam Fields Daan van der Hoeven John Fealey
22 december 2017 - Tasty Comedy | MC Berit @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Berit Companjen Vincent Geers Kristel Zweers John Fealey
26 december 2017 - Tasty Comedy @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Tim Hartog John Fealey Vincent Geers Nabil Aoulad Ayad
28 december 2017 - Tasty Comedy | MC Berit Companjen @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Berit Companjen Vincent Geers Wouter Monden John Fealey
29 december 2017 - Tasty Comedy @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Harry Glotzbach Berit Companjen John Felay Wouter Monden
30 december 2017 - Tasty Comedy @ Scheveningen Pier, Den Haag
MC Tim Hartog Berit Companjen Vincent Geers John Fealey
31 december 2017 - Tasty Comedy @ Scheveningen Pier, Den Haag

6 januari 2018 - The Stand-Up Club MC Berit Companjen @ Bibelot, Dordrecht

2 februari 2018 - Nacht van de Lach @

17 februari 2018 - De Machinist | MC Berit Companjen @

14 maart 2018 - PePijn Comedy Club | Club PIP @

17 maart 2018 - Berit & Tim @ DOK6, Panningen

6 april 2018 - Stand up Comedy/Comedy café @ SIO Zwolle, Zwolle

1 september 2018 - Uitfestival Den Haag @ Theater Dilligentia, Den Haag

2 september 2018 - Uitfestival Den Haag @ Theater Dilligentia, Den Haag